Vedtægter

Navn og tilhørsforhold
§ 1 Foreningens navn er Inpersona – Københavns Rollespilsteater.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål
§ 2 Det er Inpersona – Københavns Rollespilsteaters formål at organisere, undervise i og afvikle rollespilsarrangementer. Det er ligeledes foreningens formål at arbejde for at etablere et foreningslokale der indeholder værksted, fællesrum, kontor, mm.

Inpersona stræber dertil efter at udvikle og styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv gennem ansvarlighed, teamånd og engagement, såvel som at tage et socialt ansvar overfor udsatte børn og unge ved at lave tiltag der inddrager dem i foreningens aktiviteter.

Foreningens virke bygger på medlemmernes ideer, inspiration og meninger, og Inpersona vil løbende udvikle og tilpasse sit virke efter medlemmernes ønsker.

Stk. 2 Inpersona – Københavns Rollespilsteater er en partipolitisk uafhængig forening.

Medlemskab
§ 3
Enhver kan opnå medlemskab af Inpersona – Københavns Rollespilsteater hvis vedkommende:
– Anerkender og overholder Inpersona – Københavns Rollespilsteaters vedtægter.
– Tilslutter sig Inpersona – Københavns Rollespilsteaters formål (jf. § 2).
– Betaler medlemskontingent.

Stk. 2 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3 Udmeldelse af Inpersona – Københavns Rollespilsteater sker ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelse sker tillige ved medlemskabets ophør.

Eksklusion
§ 4 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem af Inpersona – Københavns Rollespilsteater med den øjeblikkelige virkning, at vedkommende ikke kan deltage i foreningens aktiviteter. Dette kan kun ske såfremt medlemmet ved handling eller undladelse beviseligt modarbejder foreningens interesser. Medlemmet – og evt. bisidder – har møde- og taleret ved sagens behandling, og skal informeres skriftligt om denne senest syv dage inden behandlingen.

Stk. 2 Såfremt bestyrelsen har truffet beslutning om ekskludering af et medlem, har dette medlem mulighed for senest to uger efter eksklusionen at anke beslutningen til førstkommende generalforsamling, hvorefter generalforsamlingen med simpelt flertal forkaster eller stadfæster eksklusionen, hvor afgørelsen er endelig. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har møde- og taleret ved sagens behandling, og skal informeres skriftligt om denne senest syv dage inden behandlingen.

Stk. 3 Et ekskluderet medlem kan alene genoptages i Inpersona – Københavns Rollespilsteater gennem godkendelse på en generalforsamling, hvor beslutningen træffes med simpelt flertal.

Generalforsamling
§ 5 Generalforsamlingen er Inpersona – Københavns Rollespilsteaters højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2 Alle medlemmer af Inpersona – Københavns Rollespilsteater har møde-, tale- og stemmeret til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde andre end foreningens medlemmer til at deltage i generalforsamlingen som gæster, med eller uden taleret. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte at et punkt behandles for lukkede døre, hvor kun medlemmer af Inpersona – Københavns Rollespilsteater og specifikke gæster har adgang.

Stk. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske skriftligt til alle medlemmer med minimum fire ugers varsel.

Stk. 4 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Næste års arbejde – bestyrelsen fremlægger sit forslag.
7. Forelæggelse af budget til godkendelse.
8. Fastsættelse af medlemskontingent.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Valg af:
a) 5 bestyrelsesmedlemmer.
b) Op til 2 bestyrelsessuppleanter.
c) Revisor.
11. Eventuelt.

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6
a. Valg til bestyrelses-, suppleant- og revisorposter foretages med simpelt flertal, hvor hver stemmeberettiget har det antal stemmer, der er pladser til i bestyrelsen. Der må dog kun afgives én stemme pr. opstillet kandidat. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt dets medlemmer en forperson og en kasserer.
b. Valg for bestyrelsesmedlemmerne gælder indtil næstkommende ordinære generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med valg til pågældende post, og valg for bestyrelsessuppleanter og revisor gælder indtil førstkommende ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling med valg til pågældende post.
c. Afstemninger skal foregå skriftligt hvis dirigenten eller mindst ét stemmeberettiget medlem kræver det.
d. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
e. Ved stemmelighed foretages nye stemmerunder indtil afstemningen er afgjort.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum to ugers varsel, og ellers i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal foretage indkaldelsen senest to uger efter at beslutningen er truffet, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg af stemmetællere.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Eventuelt.

Øvrige punkter, herunder personvalg, kan tilføjes når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.

Bestyrelsen
§ 7
Bestyrelsen er foreningens ledelse.

Stk. 2 Bestyrelsen består af foreningens forperson, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Ved stemmelighed i bestyrelsen er forpersonens stemme afgørende.

Stk. 4 Suppleanter til bestyrelsen kan efter behov indkaldes med møde- og taleret til bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Suppleanter til bestyrelsen indsuppleres såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, og den pågældende suppleant til bestyrelsen indsuppleres som bestyrelsesmedlem resten af det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.

Tegningsret
§ 8 Foreningen tegnes af forperson og kasserer i forening. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, opsigelse af lejemål samt optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen kan med simpelt flertal godkende at forpersonen, kassereren og andre personer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Regnskab
§ 9 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der foretager den kritiske revision.

Stk. 3 Det reviderede regnskab og det kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest to uger før den ordinære generalforsamling, eller ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet eller budgettet er på dagsordenen.

Stk. 4 Revisoren skal på forlangende kunne få indsigt i foreningens midlertidige regnskab. Det midlertidige regnskab skal være revisoren i hænde senest to uger efter begæringen er givet.

Vedtægtsændringer
§ 10 Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ændringer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet, medmindre andet er begæret af forslagsstiller.

Opløsning
§ 11 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de ved en ordinær generalforsamling afgivne stemmer vedtager det, og det på ny vedtages med samme majoritet ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst én og senest to måneder efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Foreningens eventuelt tilbageværende egenkapital overgår ved opløsning til andre foreninger eller organisationer med et almennyttigt sigte. Disse foreninger eller organisationer udvælges med simpelt flertal af generalforsamlingen.

Som vedtaget på Inpersona – Københavns Rollespilsteaters ordinære generalforsamling, 18/02-2024, Huset ved legepladsen i Østre Anlæg (Stockholmsgade 24) – 2100 København Ø